Procedury bezpieczeństwa od 1.09.2021

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 NA TERENIE

 NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

P.W. DZIECIĄTKA JEZUS W SWARZĘDZU

obowiązujące od dnia 01.09.2021

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się w placówce SARS Cov-2 i zachorowania na COVID -19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które przedszkole może podjąć celem zminimalizowania zarażenia, jednak rodzice decydujący się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi, nie można w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 

WYTYCZNE I ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA OD 1.09.2021

 1. Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie – od 6.00 do 17.00
 2. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.
 3. Sale zabaw są odpowiednio przygotowane (usunięte sprzęty i zabawki, których nie da się zdezynfekować lub wyprać).
 4. Dzieci nie będą myły zębów.
 5. Sprzęt ogrodowy należy dezynfekować z użyciem detergentu po pobycie każdej grupy.
 6. Dzieci otrzymają posiłki, które będą przygotowywane i podawane z zachowaniem warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącego się do żywienia zbiorowego i zasad epidemiologicznych.
 7. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówki do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 8. Jeśli przedszkole nie będzie dysponowało wystarczającą ilością osób do zapewnienia opieki nad dziećmi, decyzją dyrektora i organu prowadzącego placówka zostanie zamknięta.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 1. Planuje organizację pracy przedszkola.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków zabezpieczających.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres reżimu sanitarnego.
 4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika .
 5. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny – fartuch ochronny, maseczki, jednorazowe rękawiczki.
 6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników przedszkola (rękawiczki jednorazowe, maseczki, fartuchy) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 7. Dopilnuje, aby przy wejściu do przedszkola umieszczono dozownik z płynem a w łazienkach mydło antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dla dzieci.
 8. W razie zakażenia COVID-19  pracownika lub  dziecka niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz sanepid.

 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA NIEPEDAGOGICZNEGO

 1. Każdy pracownik jest zobowiązany do samoobserwacji, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 2. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 3. Pracownicy nie przemieszczają się bez potrzeby po placówce.
 4. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u siebie, pracownik niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki i w trybie natychmiastowym udaje się do izolatki.
 5. Wydając posiłki pracownik utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 6. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka pracownik ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 7. Pracownik może podjąć pracę jeśli stan jego zdrowia jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. infekcja dróg oddechowych, podwyższona temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu itp. W przeciwnym wypadku powiadamia dyrektora o niemożliwości podjęcia pracy i podaje przyczynę.
 8. Pracownik nie może podjąć pracy  jeśli w domu ktoś przebywa w izolacji.

 

 

Dodatkowo POMOC NAUCZYCIELA

 1. Usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można dezynfekować lub prać.
 2. Wietrzy salę przynajmniej co godzinę.
 3. Wykonuje codziennie prace porządkowe z uwzględnieniem dezynfekcji pomieszczeń i zabawek.
 4. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.
 5. Czuwa i odpowiada za izolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.
 6. Posiłki – dezynfekcja blatów przed posiłkiem, dezynfekcja blatów po posiłku.
 7. Dodatkowe napoje, na żądanie dziecka, wydawane są wyłącznie przez pomoc nauczyciela lub nauczycielkę.
 8. Jeśli wystąpią niepokojące objawy sugerujące Covid-19 u nauczyciela – pomoc nauczyciela przejmuje opiekę nad dziećmi.
 9. Pomaga dzieciom przy ubieraniu, wprowadza i wyprowadza dzieci do rodziców.

 

Dodatkowo POMOC KUCHENNA:

 1. Wydaje posiłki.
 2. Dokładnie myje i dezynfekuje sprzęty, opakowania produktów, zastawę stołową oraz sztućce.
 3. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i pomieszczenie kuchenne, szatnię, korytarz oraz zmywalnię.

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

 1. Pracownicy pedagogiczni pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 2. W ciągu dnia w grupie pracują dwie nauczycielki, które realizują działania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne.
 3. Nauczycielki przestrzegają ścisłych wytycznych dotyczących higieny: myją ręce mydłem  antybakteryjnym, odkażają je płynem dezynfekującym do rąk.
 4. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu, przeprowadzają pokaz prawidłowego mycia rąk, zwracają uwagę aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z ogrodu przedszkolnego.
 5. Organizują wyjście dzieci na teren ogrodu przedszkolnego przestrzegając wytycznych GIS.
 6. Przystosowują sale – przestrzeń dla dzieci, dostosowując ją do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z Sali przedmioty typu przytulanki, dywany, poduszki oraz inne zabawki, których nie można zdezynfekować.
 7. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka pracownik ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 8. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u siebie, pracownik niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki i w trybie natychmiastowym udaje się do izolatki, a jego obowiązki przejmuje pomoc nauczyciela.
 9. Jeśli pracownik nie może przyjść do pracy, ponieważ miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Covid-19 informuje niezwłocznie o tym dyrektora placówki.
 10. Pracownik może podjąć pracę jeśli stan jego zdrowia jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. infekcja dróg oddechowych, podwyższona temperatura, kaszel, utrata smaku czy węchu itp. W przeciwnym wypadku powiadamia dyrektora o niemożliwości podjęcia pracy i podaje przyczynę.

 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 1. Chęć wejścia dziecka do placówki sygnalizuje się dzwonkiem.
 2. Do przedszkola chodzą dzieci zdrowe.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik zawiadamia rodzica/opiekuna dziecka i informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Wchodząc do placówki i przebywając w niej, rodzic/opiekun ma zakryty nos i usta oraz bezwzględnie, przy każdym wyjściu i wejściu z placówki odkaża ręce płynem do dezynfekcji.
 5. Rodzic/opiekun może wejść tylko na korytarz główny budynku przed drzwiami wejściowymi do przedszkola, w tym pomieszczeniu może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba dorosła z dzieckiem. Dziecko odbierane jest z tego miejsca przez pracownika przedszkola.
 6. Odbierając dziecko z przedszkola, rodzic/opiekun informuje o tym fakcie personel placówki, a następnie wycofuje się w widoczne miejsce na zewnątrz (okolice schodów) i tam oczekuje na dziecko, które zostanie wyprowadzone przez pracownika przedszkola.
 7. Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 8. Wprowadza się zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów do szatni i pomieszczeń dydaktycznych, gdzie przebywają dzieci.
 9. Dziecko nie może przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 10. Rodzice/opiekunowie dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale włączone telefony, aby umożliwić kontakt w razie potrzeby. Są zobowiązani do natychmiastowego obierania telefonów z przedszkola.
 11. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przekazywania istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 12. Rodzice/opiekunowie nie posyłają do przedszkola dziecka, jeśli w domu ktoś przebywa w izolacji.
 13. Stan zdrowia przyprowadzanego dziecka musi być dobry, syn/córka nie może przejawiać żadnych oznak chorobowych, np. infekcja dróg oddechowych, podwyższona (lub mocno obniżona) temperatura, katar, kaszel, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
 14. Rodzice/opiekunowie zapoznani są z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie placówki i zobowiązują się do ich przestrzegania.
 15. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w przedszkolu.
 16. W sytuacji wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracowników placówki, przedszkole może zostać zamknięte do odwołania.
 17. Rodzic/opiekun ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się personelowi na terenie placówki.
 18. W sytuacji zarażenia się dziecka na terenie przedszkola rodzic/opiekun nie będzie wnosił/a skarg, zażaleń, do dyrektora Niepublicznego Przedszkola p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadomy zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii na terenie naszego kraju.
 19. Rodzice/opiekunowie są świadomi pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 20. Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych rodzice/opiekunowie zdają sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid-19.

 

———————————————————————————————————-

Procedura postępowanie na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19:

 1. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 7. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.