Zajęcia sportowe

lic. Dariusz Dębski

Ruch jest jednym z najważniejszych elementów w psychomotorycznym rozwoju naszych pociech. Uprawianie sportu wzmacnia ciało, uczy wytrwałości i pokory, dodaje pewności siebie, hartuje i wycisza a dodatkowo sprawia dzieciom przyjemność i uczy zdrowej rywalizacji. Zajęcia sportowe zapoznają dzieci z ruchem fizycznym oraz wyrabiają prawidłowe nawyki związane z ruchem.

J. angielski

lic. Monika Bąk

(uczestniczą wszystkie dzieci)

Aniołki: codziennie po 18 minut

Słoneczka: codziennie po 18 minut

We współczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezwykle ważna. Wczesne rozpoczęcie nauki języka angielskiego wśród dzieci rokuje sukcesy, daje możliwość stopniowego oswajania się z brzmieniem i strukturami języka. Na lekcje języka angielskiego uczęszczają dzieci w wieku 3, 4 , 5 i 6  lat. Nauka odbywa się przez zabawę wykorzystując naturalną chęć dzieci do poznawania „nowego” i aktywnego spędzania czasu. Uczenie języka obcego w grupie przedszkolaków ma na celu:

 • Rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim.
 • Osłuchanie się z jego brzmieniem.
 • Przyswojenie słownictwa z bliskiego otoczenia dzieci (np. rodzina, zabawki, dom, zwierzęta, kolory, liczby…)

Religia

mgr Krystyna Pokorska

W zajęciach tych biorą udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Przedszkolaki poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera. Wychowanie religijne jest bardzo ważne, a nawet konieczne w życiu małego dziecka. Pierwsze doświadczenie chrześcijańskie lub też jego brak zostawia decydujący ślad, który trwa często przez całe życie człowieka. Wychowanie religijne w środowisku rodzinnym jest wartością niezastąpioną. Katecheza powinna stanowić jej dopełnienie i rozwinięcie. Katecheza jest Dobrą Nowiną o zbawieniu. Chrystus powinien zajmować w niej centralne miejsce. Dlatego też celem katechezy jest doprowadzić katechizowanego nie tylko do spotkanie z Jezusem, ale do zjednoczenia, a nawet do głębokiej z Nim zażyłości. Stwierdzenie o potrzebie katechizacji dla dziecka przedszkolnego stawia kwestię treści katechezy. Celem katechezy przedszkolnej jest szczególne zbliżenie dziecka do Boga. Treść każdej katechezy obejmuje fundamentalne prawdy wiary, które mają służyć temu zbliżeniu. Do nich zaliczono: Bóg jest najlepszym Ojcem, kocha nas, opiekuje się nami, dał nam świat, życie, Chrystus – Syn Boży przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał za nas i dla nas, mamy ciało i duszę, Jezus jest z nami w Najświętszym Sakramencie, Maryja jest naszą Matką, Anioł Stróż opiekuje się nami.

Rytmika

mgr Anna Gębołyś

Rytmika jest metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką takie jak ruch, śpiew, improwizacja, dziecko wprowadzane jest w bogaty świat wyobraźni oraz emocji, nad którymi uczy się panowania. Muzyka uwrażliwia dziecko na piękno dźwięku w otaczającym świecie.

Cel zajęć:

 • kształcenie wrażliwości muzycznej i dbanie o rozwój podstawowych zdolności muzycznych (słuch wysokościowy, poczucie tempa, rytmu)
 • rozwijanie inwencji twórczej dziecka
 • rozbudzanie zamiłowań do muzyki
 • nauka śpiewania piosenek
 • zapobieganie wadom postawy, kształtowanie motoryki, sprawności i estetyki ruchu, a także dostarczanie dzieciom radości i odprężenia
 • kształtowanie poczucia porządku, dokładności i dyscypliny
 • śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki
 • ruch przy muzyce
 • gra na prostych instrumentach perkusyjnych

Tańce Zumba

mgr Anna Świątek

W trakcie zajęć dzieci poznają elementy tańca Zumba, a także formy improwizacji, zabawy integracyjne i zadania muzyczne.

Cele zajęć tanecznych w naszym przedszkolu to:

 • kształcenie i rozwijanie sprawności i świadomości ruchowej u dziecka
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka
 • poznawanie przez dziecko indywidualnych możliwości ruchowych oraz sposobów ich wykorzystania w ruchu tanecznym
 • rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej, zwiększanie elastyczności i siły mięśni dzieci
 • kształcenie estetyki ruchu i koordynacji ruchowej
 • regulowanie napięć i rozluźnień mięśni, wyrabianie orientacji przestrzenno – ruchowej
 • kształcenie wyobraźni i pamięci ruchowej
 • ciągły kontakt z muzyką – lepsze jej rozumienie, umiejętność słuchania i przeżywania

Gimnastyka

mgr Łukasz Kotliński

Okres przedszkolny to etap szybkiego wzrostu, kształtowania się układu kostnego i gorsetu mięśniowego. Szybki wzrost u dzieci jest czynnikiem osłabiającym siłę i zborność mięśniową co skutkować może powstawaniem wad postawy. Dlatego w tym okresie należy szczególnie zadbać o prawidłową postawę dziecka i rozpocząć ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

Ruch jest jednym z najważniejszych elementów w psychomotorycznym rozwoju naszych pociech. Wady postawy dotyczą zarówno kręgosłupa jak i kończyn dolnych. Powstanie nieprawidłowej postawy może prowadzić do przeciążeń układu ruchu, a z tym związanej męczliwości i braku skupienia uwagi u dzieci. Gimnastyka korekcyjna oprócz korygowania zaistniałych już nieprawidłowości powinna być szeroko stosowana, jako profilaktyka zaburzeń prawidłowej postawy. Korekcja może zachodzić poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, wykonywane przez same dzieci. Zajęcia mogą również przyjmować formy zabaw ruchowych.

Cel gimnastyki korekcyjnej:

 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • korekcje istniejących wad postawy i zapobieganie ich pogłębianiu,
 • podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady,
 • rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych,
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
 • profilaktyka otyłości.

Logopedia

mgr Agnieszka Kula

Logopeda przeprowadza diagnozę logopedyczną u wszystkich dzieci 6,5,4,3 – letnich. Celem badania jest wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. O wynikach informowani są rodzice oraz wychowawca grupy. Dzieci, którym potrzebna jest pomoc logopedyczna są zakwalifikowane na ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Działania logopedyczne obejmują:

 • Diagnozę logopedyczną (artykulacji, słuchu fonetycznego, rozumienia mowy, sprawności narządów artykulacyjnych i na jego podstawie określony zostaje rodzaj zaburzenia).
 • Zajęcia z dziećmi mające na celu nauczenie prawidłowego wymawiania głosek
 • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
 • Ćwiczenia oddechowe i słuchowe,
 • Ćwiczenia kształtujące prawidłową wymowę, reedukujące zaburzenia szeregów i innych opozycji głosowych,
 • Ćwiczenia stymulujące rozwój mowy.
 • Ćwiczenia mają na celu korygowanie oraz doskonalenie mowy dziecka. Następnie prowadzone są ćwiczenia przygotowawcze, np. ćwiczenia oddechowe, usprawniające narządy mowy (język, wargi).

Właściwa terapia logopedyczna rozpoczyna się od wywołania w izolacji prawidłowej artykulacji głoski i jej utrwalenia w sylabach, wyrazach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie oraz w parach wyrazów, zdaniach, wierszykach. Głównym celem tych ćwiczeń jest uzyskanie poprawnej artykulacji głoski w mowie kontrolowanej. Kolejnym etapem jest automatyzacja wywołanego dźwięku, to znaczy realizowanie prawidłowej głoski w mowie spontanicznej przez wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji.

Balet

mgr Paulina Strzelczyk

W trakcie zajęć dzieci poznają w formie zabawowej elementy baletu, a także formy improwizacji, zabawy integracyjne i zadania muzyczne.

Cele zajęć tanecznych w naszym przedszkolu to:

 • kształcenie i rozwijanie sprawności i świadomości ruchowej u dziecka
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka
 • poznawanie przez dziecko indywidualnych możliwości ruchowych oraz sposobów ich wykorzystania w ruchu tanecznym
 • rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej, zwiększanie elastyczności i siły mięśni dzieci
 • kształcenie estetyki ruchu i koordynacji ruchowej
 • regulowanie napięć i rozluźnień mięśni, wyrabianie orientacji przestrzenno – ruchowej
 • kształcenie wyobraźni i pamięci ruchowej
 • ciągły kontakt z muzyką – lepsze jej rozumienie, umiejętność słuchania i przeżywania

Profilaktyka wad wymowy

mgr Agnieszka Kula

Zajęcia logopedyczne prowadzone z całą grupą. Odbywają się raz w tygodniu. mają na celu zapobieganie powstawania ewentualnych wad wymowy oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka poprzez: rozwijanie sprawności motorycznej narządów artykulacyjnych, naukę prawidłowego oddychania i połykania. Zajęcia mają formę zabawy z wykorzystaniem tekstów bajek, opowiadań, piosenek; zabaw logorytmicznych, dźwiękonaśladowczych.

Wolontariat

Opiekun:   mgr Agnieszka Kula

Na co dzień nasze Przedszkole zapewnia dzieciom radosny rozwój, wychowanie w wartościach chrześcijańskich, profesjonalną opiekę i edukację. Poprzez Przedszkolne Koło Caritas, nasze przedszkolaki pogłębiają również naukę miłości do bliźniego, wrażliwości na potrzeby innych i wielu wartości, które zaprocentują w przyszłości. Chcemy rozbudzać w nich dobro i zainteresowanie drugim człowiekiem.
Czasem pada pytanie czy nie jest za wcześnie, aby proponować małym dzieciom wolontariat. Tak na prawdę nie ma dobrego momentu, żeby rozpocząć naukę szacunku i spoglądania na ludzi ubogich. Dobrze jest robić to od samego początku. Nie wymagamy, aby przedszkolaki potrafiły wyjaśniać trudne pojęcia. Pragniemy, by przez konkretne działanie uczyły się wyrażać troskę i miłość, uczymy ich spoglądania poza siebie, aby dostrzegały drugiego człowieka. Dzieci podchodzą do tego z dużym entuzjazmem i radością. Mają olbrzymią chęć włączania się w przeróżne inicjatywy.
Koło jest organizacją dziecięcą wspieraną przez rodziców i opiekunów, działającą na terenie Przedszkola pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Poznań.
Patronem naszego Przedszkolnego Koła Caritas jest św. Marcin.

Warsztaty plastyczne

mgr Małgorzata Borowicz

Stwarzamy warunki do aktywności plastycznej oraz inspirujemy do tworzenia według własnej wyobraźni niepowtarzalnych dzieł.  Zajęcia plastyczne uchodzące często jedynie za zwykłą zabawę mogą, realizować wiele zadań i celów ważnych dla rozwijającego się młodego człowieka. Na każdym etapie życia wymagane jest bycie kreatywnym. W pracy zawodowej sympatyzowane są osoby pomysłowe, z twórczym podejściem. Zatem kiedy, jeśli nie w dzieciństwie mamy obudzić pokłady twórczości?

Główne cele, jakie niesie udział w naszych zajęciach to:

 • stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej i słuchowej;
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi;
 • stymulowanie wyobraźni;
 • pogłębianie wiedzy o zjawiskach, ludziach i rzeczach;
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie zadaniowej;
 • rozwijanie samodzielności;
 • pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli;

 Poprzez różnorodne techniki warsztatowe dajemy uczestnikom możliwość eksperymentowania z materiałami i narzędziami plastycznymi oraz okazję do rozwijania indywidualnych umiejętności warsztatowych.

Warsztaty plastyczne są okazją do przeżywania twórczych przygód, ekscytującą zabawą, a nie kolejnym zadaniem. Czas zajęć warsztatowych jest elastycznie planowany i zarządzany. Uczestnik ma prawo doprowadzić swój wytwór do końca bądź zdecydować, w którym momencie ukończyć. Przeciwdziałamy schematom, że niebo i woda zawsze są niebieskie, słońce żółte, a trawa zielona.  Podczas zajęć warsztatowych dzieci mają okazję do swobodnego tworzenia, eksperymentowania z materiałem, oraz do zabawy plastycznej.

Odrzucamy nadmierne wymagania estetyczne, pozwalając tworzyć w poczuciu wolności i na miarę aktualnych możliwości. Pomagamy rozwinąć artystyczne skrzydła.

Warsztaty kreatywne

mgr Aneta Pawłowska
mgr Natalia Goślińska
mgr Agnieszka Kula
lic. Monika Bąk

Organizujemy między innymi warsztaty kulinarne, muzyczne , ciekawe zajęcia sensoryczne  oraz eksperymenty naukowe. Nasze zajęcia to nie tylko miłe i kreatywne spędzanie czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów artystycznych i ogrom pozytywnych emocji, ale także rozwijanie zdolności i cech osobowościowych, przydatnych później w szkole oraz w dorosłym życiu.

 Proponujemy spotkania z różnymi kulturami świata albo naukami ścisłymi w formie warsztatów. Taka aktywność pomaga rozbudzać w dziecku zainteresowanie różnymi dyscyplinami.