J. angielski

Poliglotek

(uczestniczą wszystkie dzieci)

Aniołki: codziennie po 18 minut

Słoneczka: codziennie po 18 minut

We współczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezwykle ważna. Wczesne rozpoczęcie nauki języka angielskiego wśród dzieci rokuje sukcesy, daje możliwość stopniowego oswajania się z brzmieniem i strukturami języka. Na zajęcia uczęszczają wszystkie dzieci. Nauka odbywa się przez zabawę, wykorzystując naturalną chęć dzieci do poznawania „nowego” i aktywnego spędzania czasu. Uczenie języka obcego w grupie przedszkolaków ma na celu: rozbudzenie zainteresowań językiem angielskim, osłuchanie się z jego brzmieniem oraz przyswojenie słownictwa z bliskiego otoczenia dzieci.

Religia

mgr Paula Frąckowiak

W zajęciach biorą udział wszystkie dzieci. Przedszkolaki poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera. Katecheza jest Dobrą Nowiną o Zbawieniu, a Chrystus zajmuje w niej centralne miejsce. Celem katechezy przedszkolnej jest szczególne zbliżenie dzieci do Boga. Treść każdej katechezy obejmuje fundamentalne prawdy wiary, które mają służyć temu zbliżeniu. Do nich zaliczono: Bóg jest najlepszym Ojcem, kocha nas, opiekuje się nami, dał nam świat i życie, Chrystus – Syn Boży przyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał za nas i dla nas, mamy ciało i duszę, Jezus jest z nami w Najświętszym Sakramencie, Maryja jest naszą Matką, Anioł Stróż opiekuje się nami.

Rytmika

mgr Anna Gębołyś

Zajęcia muzyczno-rytmiczne są metodą wychowania muzycznego, estetycznego i ogólnego. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką takie jak ruch, śpiew i improwizacja, dziecko wprowadzane jest w bogaty świat wyobraźni oraz emocji, nad którymi uczy się panować. Muzyka uwrażliwia dziecko na piękno dźwięku w otaczającym świecie. Celem zajęć jest kształcenie wrażliwości muzycznej i dbanie o rozwój podstawowych zdolności muzycznych (słuch, poczucie tempa, rytmu), rozwijanie inwencji twórczej dziecka, rozbudzanie zamiłowań do muzyki, nauka piosenek, tańców i pląsów, a także dostarczanie dzieciom radości i odprężenia, gra na prostych instrumentach perkusyjnych oraz przygotowanie dzieci do występów okolicznościowych.

Logopedia i profilaktyka wad wymowy

mgr Joanna Pietrzak

Logopeda przeprowadza diagnozę logopedyczną u wszystkich dzieci 6,5,4,3 – letnich. Celem badania jest wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. O wynikach informowani są rodzice oraz wychowawca grupy. Dzieci, którym potrzebna jest pomoc logopedyczna są zakwalifikowane na ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Działania logopedyczne obejmują:

 • Diagnozę logopedyczną (artykulacji, słuchu fonetycznego, rozumienia mowy, sprawności narządów artykulacyjnych i na jego podstawie określony zostaje rodzaj zaburzenia).
 • Zajęcia z dziećmi mające na celu nauczenie prawidłowego wymawiania głosek
 • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
 • Ćwiczenia oddechowe i słuchowe,
 • Ćwiczenia kształtujące prawidłową wymowę, reedukujące zaburzenia szeregów i innych opozycji głosowych,
 • Ćwiczenia stymulujące rozwój mowy.
 • Ćwiczenia mają na celu korygowanie oraz doskonalenie mowy dziecka. Następnie prowadzone są ćwiczenia przygotowawcze, np. ćwiczenia oddechowe, usprawniające narządy mowy (język, wargi).

Właściwa terapia logopedyczna rozpoczyna się od wywołania w izolacji prawidłowej artykulacji głoski i jej utrwalenia w sylabach, wyrazach w nagłosie, śródgłosie, wygłosie oraz w parach wyrazów, zdaniach, wierszykach. Głównym celem tych ćwiczeń jest uzyskanie poprawnej artykulacji głoski w mowie kontrolowanej. Kolejnym etapem jest automatyzacja wywołanego dźwięku, to znaczy realizowanie prawidłowej głoski w mowie spontanicznej przez wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji.

Profilaktyka wad wymowy to zajęcia logopedyczne prowadzone z całą grupą. Odbywają się raz w tygodniu. mają na celu zapobieganie powstawania ewentualnych wad wymowy oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka poprzez: rozwijanie sprawności motorycznej narządów artykulacyjnych, naukę prawidłowego oddychania i połykania. Zajęcia mają formę zabawy z wykorzystaniem tekstów bajek, opowiadań, piosenek; zabaw logorytmicznych, dźwiękonaśladowczych.

Psycholog i terapeuta pedagogiczny


mgr Aleksandra Umerle

Nasze przedszkolaki objęte są bezpłatną opieką psychologiczną. Do zadań psychologa należy: obserwacja dzieci w trakcie ich codziennych aktywności, wstępna ocena rozwoju psychoruchowego dzieci, konsultacje oraz wsparcie pracy nauczycieli, konsultacje oraz wsparcie pracy dyrektora, konsultacje dla rodziców, prowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej. Psycholog przedstawia różne sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka, przekazuje informacje na temat sposobów wspierania rozwoju dziecka, kieruje do poradni pedagogiczno – psychologicznej w celu wykonania diagnozy dziecka. Organizuje różnego rodzaju zajęcia dla dzieci: adaptacyjne, integracyjne i terapeutyczne oraz pomoc indywidualną – są to działania ukierunkowane na konkretne dziecko i jego problem. Pomoc indywidualna prowadzona jest tylko i wyłącznie za zgodą rodziców, bez niej dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach ze specjalistą.

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Jest prowadzona w naszym przedszkolu dla dzieci potrzebujących wsparcia. Pomoc indywidualna prowadzona jest tylko i wyłącznie za zgodą rodziców, bez niej dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach ze specjalistą.

Gimnastyka

mgr Natalia Jasicka – Krugiołka

Okres przedszkolny to etap szybkiego wzrostu, kształtowania się układu kostnego i gorsetu mięśniowego. Szybki wzrost u dzieci jest czynnikiem osłabiającym siłę i zborność mięśniową co skutkować może powstawaniem wad postawy. Dlatego w tym okresie należy szczególnie zadbać o prawidłową postawę dziecka i rozpocząć ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

Ruch jest jednym z najważniejszych elementów w psychomotorycznym rozwoju naszych pociech. Wady postawy dotyczą zarówno kręgosłupa jak i kończyn dolnych. Powstanie nieprawidłowej postawy może prowadzić do przeciążeń układu ruchu, a z tym związanej męczliwości i braku skupienia uwagi u dzieci. Gimnastyka korekcyjna oprócz korygowania zaistniałych już nieprawidłowości powinna być szeroko stosowana, jako profilaktyka zaburzeń prawidłowej postawy. Korekcja może zachodzić poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, wykonywane przez same dzieci. Zajęcia mogą również przyjmować formy zabaw ruchowych.

Cel gimnastyki korekcyjnej:

 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • korekcje istniejących wad postawy i zapobieganie ich pogłębianiu,
 • podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady,
 • rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych,
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
 • profilaktyka otyłości.

Programowanie (Bee-Bot, Genibot)

 nauczycielki przedszkola

Programowanie z wykorzystaniem Bee- Botów i Genibotów – to zajęcia wplatane w cykl pracy nauczycieli.

Nauka która bawi dzieci – programowanie ruchu pszczół Bee-Bot na trasie pozwala łączyć rozrywkę z różnymi działaniami edukacyjnymi. Za pomocą gładkiego kwadratu pad pszczoły rozwija wiedzę dzieci na temat kolorów, zwierząt, pór roku lub ich umiejętności matematycznych i wiele więcej! Bee-Bot to narzędzie dydaktyczne nadające się do rozwoju logicznego myślenia, orientacji przestrzennej, planowania oraz praktycznego uczenia się podstaw programowania. Praca z pszczołą wspiera również drobne zdolności motoryczne i wzmacnia koncentrację uwagi dziecka. Zajęcia z wykorzystaniem robotów Bee-Bot są dedykowane dla naszych dzieci z grupy „Aniołków”.

Genibot to niezwykle uniwersalny, wyposażony w wiele funkcji robot edukacyjny do nauki programowania. Otwiera dzieciom drzwi do świata nowoczesnych technologii i edukacji w nurcie STEAM (science, technology, engineering, art, maths). Zachęca do eksperymentowania i poszukiwania kreatywnych rozwiązań.
Praca z robotem, to ogromne korzyści dla dziecka, świetna zabawa, która rozwija miękkie kompetencje takie jak: logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do stawianych problemów. Zajęcia z wykorzystaniem robotów Geni-Bot są dedykowane dla naszych dzieci z grupy „Słoneczka”.

Wolontariat

Na co dzień nasze Przedszkole zapewnia dzieciom radosny rozwój, wychowanie w wartościach chrześcijańskich, profesjonalną opiekę i edukację. Poprzez Przedszkolne Koło Caritas, nasze przedszkolaki pogłębiają również naukę miłości do bliźniego, wrażliwości na potrzeby innych i wielu wartości, które zaprocentują w przyszłości. Chcemy rozbudzać w nich dobro i zainteresowanie drugim człowiekiem.
Czasem pada pytanie czy nie jest za wcześnie, aby proponować małym dzieciom wolontariat. Tak na prawdę nie ma dobrego momentu, żeby rozpocząć naukę szacunku i spoglądania na ludzi ubogich. Dobrze jest robić to od samego początku. Nie wymagamy, aby przedszkolaki potrafiły wyjaśniać trudne pojęcia. Pragniemy, by przez konkretne działanie uczyły się wyrażać troskę i miłość, uczymy ich spoglądania poza siebie, aby dostrzegały drugiego człowieka. Dzieci podchodzą do tego z dużym entuzjazmem i radością. Mają olbrzymią chęć włączania się w przeróżne inicjatywy.
Koło jest organizacją dziecięcą wspieraną przez rodziców i opiekunów, działającą na terenie Przedszkola pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Poznań.
Patronem naszego Przedszkolnego Koła Caritas jest św. Marcin.

Warsztaty kreatywne

nauczycielki przedszkola

Prowadzimy warsztaty plastyczne, muzyczne, sportowe, biblijne, sensoryczne, warsztaty promujące bezpieczeństwo i zdrowie. Nasze zajęcia to nie tylko miłe i kreatywne spędzanie czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów artystycznych i ogrom pozytywnych emocji, ale także rozwijanie zdolności i cech osobowościowych, przydatnych później w szkole oraz w dorosłym życiu. Proponujemy spotkania z różnymi kulturami świata albo naukami ścisłymi w formie warsztatów. Taka aktywność pomaga rozbudzać w dziecku zainteresowanie różnymi dyscyplinami.

Zajęcia taneczno - rytmiczne - Zumba

mgr Anna Świątek

W trakcie zajęć dzieci poznają elementy tańca Zumba, a także formy improwizacji, zabawy integracyjne i zadania muzyczne.

Cele zajęć tanecznych w naszym przedszkolu to:

 • kształcenie i rozwijanie sprawności i świadomości ruchowej u dziecka
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka
 • poznawanie przez dziecko indywidualnych możliwości ruchowych oraz sposobów ich wykorzystania w ruchu tanecznym
 • rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej, zwiększanie elastyczności i siły mięśni dzieci
 • kształcenie estetyki ruchu i koordynacji ruchowej
 • regulowanie napięć i rozluźnień mięśni, wyrabianie orientacji przestrzenno – ruchowej
 • kształcenie wyobraźni i pamięci ruchowej
 • ciągły kontakt z muzyką – lepsze jej rozumienie, umiejętność słuchania i przeżywania

Karate


zajęcia dodatkowe dla chętnych
prowadzi: trzykrotny mistrz Polski WKF Maciej Drążewski

Uczestnicy zajęć mają tak przygotowane treningi, aby w pierwszych etapach  wykształcić odpowiednie podstawy oraz maksymalnie wykorzystać ich niezliczone pokłady energii.  Celem  jest kształtowanie prawidłowego rozwoju dzieci. Niezwykle ważne jest to, że podczas zajęć dzieci uczą się dyscypliny oraz wzajemnego szacunku, spokoju i opanowania, a cały proces w dużej mierze odbywa się za pośrednictwem ulubionej formy zajęć, zabawy.
Prowadzącym jest trzykrotny mistrz Polski WKF Maciej Drążewski

Balet

zajęcia dodatkowe dla chętnych
prowadząca: mgr Valeria Zavadska

Taniec klasyczny jest najlepszym sposobem na kształtowanie sylwetki, świadomości własnego ciała oraz gracji. Jest jedyną techniką taneczną, która rozwija obydwie półkule mózgu, uczy koordynacji, samodyscypliny a także umiejętność pracy w zespole. Balet stanowi podstawy wszystkich technik tanecznych. Program zajęć baletowych zawiera podstawy tańca klasycznego, ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie oraz koordynację ruchową.