Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

  • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
  • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
  • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
  • poznajemy liczby i cyfry
  • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
  • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
  • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
  • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
  • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:
mgr Aneta Pawłowska
mgr Agnieszka Kula
Pomoc nauczyciela:
Anna Brych

ZAŁOŻENIA W GRUPIE ,,SŁONECZKA” NA MIESIĄC czerwiec 2021

rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości:
szczęście,
rozwaga
oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza,
gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu,
gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicz
nych i
poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;
doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz
głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów,
zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy,
piosenek i słownictwa w j. angielskim;
stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez
eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem;
posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach
zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry
0
i
liczby
10
i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie
umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w
różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; kształtowanie postawy troski o środowisko
przyrodnicze przez organizowanie opieki nad owadami w ogrodzie – budowanie poidełek dla
owadów; uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego;
rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek
„Dziecięce marzenia”, „Zawołało lato” i tańca „Stonoga; ,,Lato odlotowe jest”, ,,Taniec Motyli”
rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności
muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie
muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na
elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności
samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia,
prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia
tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania
swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i
doświadczania w pracach z całą grupą;
stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa;
rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;
stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania;
uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem
uczestniczenie w warsztatach plastycznych, zdrowotnych, kulinarnych, Laboratorium Bystrego

Przedszkolaka/ LogoSensoryka

  1. Gellner ,,Dzieci”

Wszystkie dzieci na całym świecie,

Są takie same,

lubią skakać na jednej nodze,

I lubią zanudzać mamę

Wszystkie dzieci na całym świecie,

Śpiewają wesołe piosenki,

I byle kamyk i byle szkiełko,

Biorą jak skarb do ręki,

Podobno dzieci na całym świecie,

Bywają niegrzeczne czasem,

Lecz to nie u nas nie w naszym mieście,

To gdzieś za górą za lasem

 

,,Lato odlotowe jest”

Tekst: A. Antczak (na melodię ,,Pieski małe dwa”)

 

Latem lubię jeść lody z czekoladą

Lubię także pić letnią lemoniadę

Lubię mleko też

Lato odlotowe jest!

 

Si bon, lalalala….

 

Latem latawce latają po niebie

Samoloty dwa lotnisko tu mają

Lata motyl też

Lato odlotowe jest!

 

Si bon, lalala…

Język angielski w czerwcu:

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY PIOSENKA
 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

Holiday!

 

 

 

It’s sunny

 

It’s hot,  It’s sunny

 

Summer

Summer is sunny, summer is hot.

In the summer I swim a lot,

Iride a bike, I hope and run.

In the summer I have much fun.

 

„4 Season”

I love summer! Sun, Sand, Ocean!

I love winter! Snow, Snowman, Snowball!

I love spring! Rainbow, Flowers, Birds!

I love fall! Wind, Leaves, Rain!

 

 

 

 

Summer clothes

 

Skirt, top, Flip-flops, sunglases

 

Holiday!

 

Holidays, sea, mountain, lake

Summer is    sunny