Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki od 1.09.2023:

mgr Marta Skotarczak
lic. Roksana Białasz
Pomoc nauczyciela:
Anna Brych

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty:

• poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”,
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci,
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
• rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru,
• poznanie obiegu wody w przyrodzie,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• nabywanie umiejętności wnioskowania,
• uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
• poznanie właściwości wody,
• rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej,
• rozwijanie umiejętności liczenia,
• zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości,
• poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości,
• rozwijanie słuchu muzycznego,
• rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
• uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
• poznanie właściwości powietrza,
• poszerzanie doświadczeń plastycznych,
• wzmacnianie wiary we własne siły podczas różnych aktywności podejmowanych w przedszkolu,
• rozwijanie empatii,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
• budzenie odpowiedzialności za środowisko,
• poznanie właściwości ognia,
• rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi,
• wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem,
• poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka,
• poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
• rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków,
• budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów,
• poznawanie własnych możliwości twórczych,
• rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
• rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
• zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała,
• kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania,
• rozwijanie wyobraźni plastycznej,
• rozwijanie motoryki małej,
• budowanie wiary we własne możliwości,
• poznanie nowej wartości „oszczędność”,
• zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania,
• poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem,
• zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności,
• poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych,
• rozwijanie koncentracji uwagi,
• doskonalenie umiejętności matematycznych,
• budowanie pewności siebie,
• poznanie roli tempa w piosenkach,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia,
• poznanie budowy samolotu,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
• rozwijanie kreatywności i motoryki małej,
• motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności,
• poznanie różnych sposobów oszczędzania,
• kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków,
• wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami,
• poznanie wybranych owoców tropikalnych,
• zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
• poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,
• rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
• budowanie poczucia przynależności do grupy,
• budzenie poczucia ciekawości świata,
• poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy,
• rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem,
• zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu

Wiersz ,, Żywioły”

Powietrze – Woda,
Ziemia – Ogień.
O czterech żywiołach
Coś Ci powiem.
Do życia są niezbędne nam,
Lecz dobrą radę Tobie dam:
Korzystaj z nich rozważnie
I traktuj bardzo poważnie!

Piosenka Śpiewające Brzdące – Bananowa piosenka