Koncepcja pracy

Podstawa prawna:
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek(Dz.U. z 2017 r. poz. 1611 ze zm.).

——————————————————————————-

 

 • Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale także do radzenia sobie z porażkami. Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, twórczego działania, pracy z innymi i uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Stoimy na straży praw dziecka, pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.
 • Nasz program pracy wychowawczo dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.
 • Kadra przedszkola ustawicznie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań – dzieci i rodziców.
 • Placówka dysponuje bazą zapewniającą stosowanie różnorodnych innowacyjnych, aktywizujących metod i form pracy. Baza pomocy jest systematycznie powiększana
 • Przedszkole współpracuje z instytucjami lokalnego środowiska. Korzysta z ich pomocy oraz świadczy im różne usługi.
 • Pracownicy placówki okresowo dokonują wewnętrznego mierzenia jakości pracy, a uzyskane wyniki służą do jej stałego doskonalenia


Współpraca z Rodzicami:

Mając na uwadze i doceniając fakt, że rodzina jest dla dziecka naturalnym środowiskiem wychowawczym, w którym rozwija się osobowość dziecka, gdzie  nabywa ono podstawowych nawyków i otrzymuje wzory zachowań przedszkole podejmuje stałą współpracę z rodzicami organizując:

 • zebrania ogólne i zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne możliwe każdego dnia po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 •  uroczystości, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych, angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup, zachęcanie do dzielenia się swoimi pasjami, informacjami dotyczącymi wykonywanego  zawodu itp.

 

Współpraca ze środowiskiem:

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów a także:

 • Promowanie wizerunku i działalności przedszkola poprzez udział w różnych spotkaniach o charakterze religijnym i edukacyjnym;
 • Udział w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami publicznymi;
 • Wycieczki do miejsc interesujących pod względem regionalnym, turystycznym i krajoznawczym oraz przyrodniczym i edukacyjnym
 • Współpraca z lokalnymi szkołami i przedszkolami;


Nasze tradycje:

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami religijnymi, lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

 • Msza święta na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • Pasowanie na Przedszkolaka,
 • Przedszkole Do Hymnu
 • Wizyta św. Mikołaja,
 • Jasełka,
 • Uroczysta Wigilia Przedszkolna,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Balik karnawałowy,
 • Parafialna Droga Krzyżowa,
 • Uroczyste Śniadanie Wielkanocne,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Festyn Parafialny – uczestnictwo i występ dzieci,
 • Dzień Dziecka,
 • Pożegnanie Przedszkola


Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • Prowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej
 • Informowanie rodziców o wynikach diagnozy wstępnej i końcowej
 • Szczegółowe rozpoznawanie sytuacji dziecka, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju
 • Bieżące wspieranie rozwoju dzieci
 • Praca według indywidualnych potrzeb,
 • Dokumentowanie wyników obserwacji.

 

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:
zna:
 • swoją godność Dziecka Bożego, oraz swoją wartość jako człowiek,
 • wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, prawość, obowiązkowość i inne,
posiada:
 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności,
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;
przestrzega:
 • praw innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;
dostrzega i szanuje:
 • potrzeby innych ludzi,
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne;
nie obawia się:
 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • prosić o radę lub pomoc.

 

Kierowanie Placówką

Funkcjonowanie współczesnego  przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań dotyczących zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych, organizacyjnych, finansowych oraz kontaktów i współpracy z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa. Wielkość różnorodnych zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki. Dążenie  do realizacji  tak  złożonych  i  szczytnych  celów  wyznacza  więc  szczególną  rolę  dyrektorowi.

Uwzględniając  możliwości i zasoby pragniemy stworzyć przedszkole twórcze, otwarte i przyjazne zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. W tym celu podejmujemy działania mające na celu:

 • Tworzenie przyjaznej atmosfery, okazywania wzajemnego szacunku;
 • Dbanie  o integrację na linii rodzic-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel poprzez organizowanie spotkań, zebrań;
 • Tworzenie odpowiednich warunków lokalowych, materiałowych;
 • Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń całej kadry;
 • Oferujemy bogaty wybór zajęć takich jak : język angielski, religia, zajęcia sportowe, logopedia, gimnastyka korekcyjna, rytmika, profilaktyka wad wymowy, balet, tańce – ZUMBA . Kierujemy się potrzebami i sugestiami rodziców (istnieje możliwość w kolejnym roku szkolnym organizacji innych zajęć takich jak np. robotyka, karate, szachy itp. jeśli zbierze się odpowiednia liczba zgłoszeń);
 • Bierzemy udział w akcjach dobroczynnych prowadzonych przez Caritas Poznańską . Poprzez Przedszkolne Koło Caritas, nasze przedszkolaki pogłębiają również naukę miłości do bliźniego, wrażliwości na potrzeby innych i wielu wartości, które zaprocentują w przyszłości. Chcemy rozbudzać w nich dobro i zainteresowanie drugim człowiekiem.